Condicions Generals de Venda

Per qualsevol dubte, reclamació o suggeriment, pot contactar amb Atenció al Client a través del telèfon 973221788 o de l’e-mail comercial@shalomtaller.net

Condicions generals de la venda

En compliment de l’establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web www.bodeshalom.cat

Titular: FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS. (d’aquí en endavant ILERSIS)

Domicili social: C/Ramón Argilés 27, 25005, Lleida

C.I.F.: G25025321

E-mail: administracio@shalomtaller.net

Telèfon: 973221788

Dades registrals: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb nº 2854- CIF- 250255321

I. Condicions generals de venda

ILERSIS es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, i en qualsevol moment, la presentació i configuració del Portal.

1.1. Les presents Condicions Generals han estat elaborades en conformitat amb l’eIstablert per la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació, el Real Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en el desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, el Real Decret–Llei 14/1999 regulador de la Firma Electrònica i quantes disposicions legals resultin d’aplicació.

1.2. Per la utilització del Portal de ILERSIS, vostè adquireix la condició d’Usuari. Tant la visita com la utilització i/o l’adquisició de qualsevol dels productes del Portal, suposen l’acceptació com Usuari, sense reserves de cap mena, a totes i cada una de les Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, regeixin l’adquisició.

1.3. ILERSIS podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació de dites modificacions al Portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris sempre abans de la visita al Portal o a l’adquisició de qualsevol dels béns oferts al Portal.

II. Productes oferts, Sistema de compra

2.1. Els productes oferts al Portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran a la pantalla.

Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d’enviament a domicili de l’Usuari dels productes, que seran sempre per compte del comprador. Dits productes estaran disponibles per la seva venda fins finalitzar existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’I.V.A i qualsevol altre impost que fos d’aplicació, tret error mecanogràfic.

Les ofertes estaran degudament indicades a la pantalla. ILERSIS es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que es continguin i s’ofereixin als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, ILERSIS podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes als ja inclosos al Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel disposat en les Condicions Generals en vigor en aquell moment.

Així mateix, ILERSIS es reserva el dret a deixar de facilitar accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts al Portal.

2.2. Per l’adquisició dels productes oferts al Portal, ILERSIS sol·licitarà als Usuaris les dades d’entrega, i, en el seu cas, de facturació. Dites dades inclouran el nom, la direcció completa, el telèfon de contacte, el correu electrònic i observacions sobre l’entrega, i quedaran sota el poder d’ILERSIS podent utilitzar-se per comunicar als Usuaris que hagin realitzat compres, ofertes i comunicats que ILERSIS consideri oportuns.

L’Usuari por sol·licitar la baixa del llistat de comunicats al telèfon d’Atenció al Client 973221788 o a l’e-mail comercial@shalomtaller.net .

2.3. Per poder realitzar comandes, els Usuaris d’ILERSIS han de tenir com a mínim divuit (18) anys. El procés de compra es realitzarà mitjançant el sistema de compra electrònica segons les indicacions de pantalla, afegint el producte que desitja al Carret de la Compra, complimentant posteriorment el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a ILERSIS, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com en el seu cas les Condicions Particulars existents.

2.4.Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin vint-i-quatre (24) hores laborables des de l’execució de la compra, el Departament d’Atenció al Client d’ILERSIS remetrà a l’Usuari per e-mail la confirmació de la comanda. La confirmació de la comanda remesa per ILERSIS no tindrà validesa com a factura ni com a certificat de tramitació, tan sols com a comprovant de la recepció correcta del mateix. En el cas que ILERSIS no pugui subministrar algun dels productes sol·licitats, el Departament d’Atenció al Client es posarà en contacte amb l’Usuari per prendre les mesures resolutives que millor convinguin a l’Usuari.

III. Forma de pagament, entrega i desistiment de les comandes

3.1. El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran a la pantalla, es podran realitzar a l’entrega, per transferència bancària, PAY PAL o mitjançant targeta de crèdit.

3.2. ILERSIS s’obliga a entregar els béns comprats per l’Usuari, al domicili del comprador assenyalat a tal efecte al formulari de comanda (no s’entregaran productes a apartats de correu, ni locutoris), en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de deu (10) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d’enviament dels objectes comprats, seran abonats pel Comprador.

3.3. L’Usuari–Comprador disposarà d’un termini de set (7) dies hàbils per resoldre la compravenda sense incórrer en penalització. Les despeses d’enviament i devolució del producte correran a càrrec de l’Usuari, a excepció que la causa de la resolució sigui la recepció dels productes en mal estat, trencats o deteriorats, en tal cas les despeses de recollida i de nou enviament correran a càrrec d’ILERSIS.

El termini de set dies establert en el paràgraf anterior es computarà a partir de la recepció pel Comprador dels béns comprats.

Les devolucions de les comades s’hauran de comunicar prèviament al Departament d’Atenció al Client al telèfon 973221788. Exercitat pel comprador el dret de resolució, i un cop rebuts els productes retornats a les instal·lacions d’ILERSIS, aquesta retornarà les quantitats rebudes mitjançant un abonament, a excepció de les despeses d’enviament si correspon, immediatament i mai en un termini superior a deu (10) dies.

IV. Política de protecció de dades de caràcter personal

4.1. A efectes del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ILERSIS informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al Portal i per i per a ILERSIS, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i comercialització dels productes oferts al Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres Productes adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per tal de permetre una navegació personalitzada.

4.2. L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Portal, o proporcionades mitjançant la complimentació de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial i/o entrega dels productes comprats, al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de les dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades per l’entrega dels Productes, excepte per la realització de comandes, en tal cas ILERSIS informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessària la seva inclusió per la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat i domicili, en ser aquestes dades necessàries per la formalització i conclusió de la venda.

4.3. L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades de la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, en cas que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades.

Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent direcció: FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, C/RAMON ARGILES 27, LLEIDA, o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció administracio@shalomtaller.net o por telèfon al 973221788.

4.4. ILERSIS es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert al Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 994/1999 d’11 de juliol.

V. Propietat intel·lectual i industrial. Hiperenllaços

5.1. Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ILERSIS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

5.2. En cap cas s’entendrà que es concedeix alguna llicència o s’efectua una renúncia, transmissió, cessió total o parcial de tals drets ni es confereix cap dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre tals continguts sense la prèvia autorització expressa d’ILERSIS o dels titulars corresponents.

5.3. ILERSIS autoritza la reproducció parcial dels seus continguts en llocs web de tercers sota les següents condicions:

1a – La menció al contingut parcial anirà sempre acompanyada d’un hiperenllaç a la URL on es trobi el contingut total i original esmentat, dins de l’espai web d’ILERSIS.

2a – Juntament amb la reproducció parcial i hiperenllaç, s’assenyalarà l’autoria del mateix, indicant-se com FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS o www.bodeshalom.org.

3a – La utilització d’aquestes reproduccions parcials MAI PODRÀ SER UTILITZADA PEL BENEFICI COMERCIAL PROPI sense l’autorització expressa d’ILERSIS.

ILERSIS perseguirà i actuarà contra tota reproducció dels seus continguts que no s’atingui a aquestes condicions, i amb aquesta intenció podrà utilitzar tots els mitjans electrònics i digitals que legalment existeixin, tals com marques d’aigua digitals o senyals IP.

VI. Responsabilitat d’ILERSIS

6.1. ILERSIS únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan tals danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa. L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com l’adquisició dels productes es realitza sota el seu total risc i la seva total responsabilitat.

6.2. ILERSIS no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

 • Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions del funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a ILERSIS, que impedeixin o retardin la realització de les comandes o la navegació pel Portal;

 • Retardaments o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics;

 • Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Portal i que no siguin atribuïbles a ILERSIS;

 • De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a ILERSIS, degudes a l’Usuari, a tercers, o a suposats de força major.

6.3. ILERSIS no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Servei.

En particular ILERSIS no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

VII. Obligacions de l’Usuari

7.1. Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme a la llei, a les bones costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets d’ILERSIS, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

7.2. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció de l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en l’adquisició de Productes a:

 • En el cas de realitzar una compra, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades sol·licitades.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre a o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència o a la discriminació per raons de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, a qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’ILERSIS, de qualsevol Usuari, dels proveïdors d’ILERSIS o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los-hi qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

 • No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització o adquisició de qualsevol dels Productes, incloent la utilització, en el seu cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

 • No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’ILERSIS, dels seus proveïdors o de tercers.

 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, en conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d’un tercer.

VIII. Comunicacions

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per qualsevol comunicació que sigui precisa entre ILERSIS i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client de BO DE SHALOM mitjançant el correu electrònic comercial@shalomtaller.net, mitjançant comunicació telefònica al telèfon 973221788, o mitjançant comunicació escrita adreçada al Departament d’Atenció al Client i dirigida a la FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, C/RAMON ARGILES 27, 25005, LLEIDA.

Les comunicacions d’ILERSIS a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registre del Portal.

IX. Legislació aplicable. Arbitratge

9.1. El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en allò disposat en aquest contracte en material d’interpretació, validesa i execució.

9.2. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts negociaran de bona fe per intentar resoldre tal discrepància o reclamació dins del termini màxim d’un (1) mes contat a partit de la data en que qualsevol d’elles notifiqui formalment a l’altra que ha sorgit la discrepància o notifiqui la reclamació.

Pel suposat que la discrepància o la reclamació no es resolgués dins del termini màxim assenyalat, ambdues parts se sotmeten expressament, i amb renúncia al seu fur propi, si aquest fos un altre, a la decisió de l’assumpte o litigi plantejat, als Jutjats i Tribunals de Lleida.

Configuració cookies

Aquesta botiga et demana que acceptis cookies per a fins de rendiment, estadístiques, xarxes socials i publicitat. Les xarxes socials i les cookies publicitàries de tercers s'utilitzen per a oferir-te funcions de xarxes socials i anuncis personalitzats. Acceptes aquestes cookies i el processament de les dades personals involucrades?

Cookies necessàries
Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.
Nom de la cookie Proveïdor Finalitat Caducitat
PHP_SESSID bodeshalom.org Aquesta cookie és nativa de PHP i permet als llocs web emmagatzemar dades d'estat serialitzats. S'utilitza per a establir una sessió d'usuari i per a passar dades d'estat a través d'una cookie temporal, que comunment es coneix com a cookie de sessió. Sessió
PrestaShop-# bodeshalom.org Aquesta cookie permet conservar obertes les sessions de l'usuari durant la seva visita i li permet passar una comanda o tota una sèrie de funcionaments com: data d'adició de la cookie, idioma seleccionat, divisa utilitzada, última categoria de producte visitat, productes recentment vistos, acord d'utilització de serveis del lloc, identificador del client, identificador de connexió, cognom, nom, estat connectat, la seva contrasenya xifrada, e-mail relacionat amb el compte del client i l'identificador del carret. 480 hores
Cookies de màrqueting
Les cookies de màrqueting s'utilitzen per a rastrejar als visitants a les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuós per als editors i tercers anunciants.
Nom de la cookie Proveïdor Finalitat Caducitat
CONSENT .youtube.com Aquestes galetes s'estableixen a través de vídeos de youtube incrustats. Registren dades estadístiques anònimes sobre, per exemple, quantes vegades es mostra el vídeo i quines configuracions s'utilitzen per a la reproducció. No es recopilen dades confidencials a menys que iniciï la sessió al compte de Google, en aquest cas, les seves opcions estan vinculades amb el seu compte, per exemple. si fa clic a "M'agrada" en un vídeo. 16 anys 4 mesos
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year
test_cookie doubleclick.net S’utilitza per determinar si el navegador de l’usuari admet cookies. 15 minuts
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Intenta calcular l'ample de banda de l'usuari en pàgines amb vídeos de YouTube integrats. 179 dies
YSC .youtube.com Registra una identificació única per a mantenir estadístiques de quins vídeos de YouTube ha vist l'usuari. Sessió
Cookies estadístiques
Les cookies estadístiques ajuden a propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.
Nom de la cookie Proveïdor Finalitat Caducitat
_ga Google Registra una identificació única que s'utilitza per a generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web. 2 anys
_gat Google Utilitzat per Google Analytics per a controlar la taxa de peticions 1 dia
_gid Google Registra una identificació única que s'utilitza per a generar dades estadístiques sobre com utilitza el visitant el lloc web. 1 dia
Contingut no disponible per la configuració de cookies