Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal.

Als efectes del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, La Companyia informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al Portal per i per a La Companyia, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i comercialització dels productes oferts en el Portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries que puguin ser del seu interès, per ampliar i millorar els nostres Productes adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats i per tal de permetre una navegació personalitzada.

L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Portal, o proporcionades mitjançant la complimentació de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial i/o entrega dels productes comprats, al fitxer automatitzar de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de les dades, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades per l’entrega dels Productes, excepte per la realització de comandes. En aquest cas ILERSIS informa des d’aquest moment a l’Usuari que no es considerarà de caràcter voluntari, per la qual cosa serà necessària la seva inclusió per la formalització de la comanda de compra, proporcionar les dades relatives a la identitat i domicili, en ser aquestes dades necessàries per a la formalització i conclusió de la venda.

L’Usuari podrà exercitar, respecte a les dades recaptades en la forma prevista en l’apartat anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició, en cas que resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades. Els drets referits en el paràgraf anterior podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent direcció a FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS, o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció administracio@shalomtaller.net o per telèfon al 973221788.

ILERSIS es compromet, en la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i a adoptar totes les mesures per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert al Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Real Decret 994/1999, d’11 de juliol.